Председателят на Съвета на директорите на ЦЕРБ ЕАД, инж. Димитър Белелиев, успешно защити своя дисертационен труд