ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО ПРОДАЖБАТА НА СТОКИ И/ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИ

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП и техните клиенти.

Настоящите общи условия са валидни към 05.08.2020.
В настоящите Общи условия, изброените термини ще имат следното значение:

1.1. „ЦЕРБ ГРУП“ –означава едно, няколко или всички изброени юридически лица: Централна Енергоремонтна База ЕАД, “ЦЕРБ ТРАФО” ЕООД; “ЦЕРБ ВЕМ” ЕООД; “ЦЕРБ МЕХАНО” ЕООД ; ЦЕРБ-ТРЕЙД ЕООД; “ЦЕРБ – Център за Контрол на Метала” ЕООД; ЦЕРБ Вибро Хелт ЕООД; ЦЕРБ-ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ ООД; ЦЕРБ БИЛД ЕООД;

1.2.„Конфиденциална информация“ означава всяка информация, под каквато и да е форма (включително, но без да се ограничава до писмена, устна, визуална, електронна форма, информация на оптичен или магнитен носител и др.), относно търговките тайни, ноу-хау, информация за клиенти, ценообразуване, изготвяне на търговски предложения (оферти), вътрешноорганизационни и вътрешно устройствени въпроси на дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП, финансови данни и/или показатели, които не са публично известни, информация за доставчици, информация за настоящи и бъдещи бизнес намерения, информация относно научно- изследователска дейности, която е била извършвана, която се извършва или която предстои да се реализира и която се отнася до предмета, способите, методите и средствата, които са използвани, които се използват или които ще се използват, както и информация относно лицата, които са участвали, участват или е планирано да участват в изследователската дейност.

1.3. „Договор“ означава писмен договор, сключен между дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП и Клиент относно продажбата на стоки и/или предоставянето на услуги в съответствие с настоящите Общи Условия.

1.4. „Клиент“ означава всяко физическо или юридическо лице или обединение, което сключи договор с дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП, като за целите на настоящите Условия наименованието на ролята на Клиента по конкретния договор не е от значение.

1.5. „Лице с представителна власт“ означава лицето, което по закон представлява юридическото лице пред трети лица.

1.6. „Стоки и/или услуги“ означава стоките, услугите и материалите (или всяка отделна част от изброеното) така както са дефинирани във всяка отделна поръчка от Клиента.

1.7. „Права на интелектуална собственост“ означава авторските и сродните им права, индустриалните и сродните им права, търговските наименования, търговските марки, географските обозначения, както и всякакви производни на тези права, независимо от обстоятелството дали са или не са регистрирани или формално защитени съгласно изискванията на закона.

1.8. Несъстоятелност– означава състояние, при което спрямо някоя от страните е открито производство по несъстоятелност или е обявена несъстоятелност по смисъла на Търговския закон.

1.9.„Поръчка“ означава писмено потвърждение от Клиента, с което той приема Оферта, която му е отправена от дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП.

1.10. „Оферта“ означава ценово предложение, което дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП отправя към Клиента, при което ценовото предложение, включва най-малко следната информация: обема на стоките и/или услугите, за които съответното дружество поема ангажимент да предостави; срокът за който офертата е валидна; срокът за който ще изпълните поетите ангажименти, считано от момента, в който между дружеството и Клиента има валидна Поръчка или Договор в съответствие с определенията по т. 1.3 и т. 1.9 от Общите условия; мястото на изпълнение; цената, която Клиентът следва да заплати за описания в офертата обем от стоки и/или услуги.

1.11.„Спецификации“ означава всякакви технически спецификации и/или друго техническо описание на стоките и/или услугите, включително свързано с тях планове, чертежи, изображения и др., които са съгласувани писмено между дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП и Клиента.

I. Приложимост и общи положения

Чл.1(1) Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП и Клиента по повод продажбата на стоки и/или предоставянето на услуги на Клиента и са приложими винаги, когато между дружествовсъстава на ЦЕРБ ГРУП и Клиента е налице Договор или Поръчка.

(2) Всякакви условия, които се различават и/или изключват приложението на Общите условия са валидни само и единствено доколкото дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП е дало изричното си писмено съгласие за това.

(3) В случай на противоречие между отделни клаузи, съдържащи се в Договора или Поръчката на база офертата, предимство имат условията в договора или поръчката.

Чл.2 Общите условия се прилагат в случаите, в които дружества в състава на ЦЕРБ ГРУП доставят и/или предоставят Стока/и и/или услуга/и на Клиент независимо от мястото на изпълнението на всяко отделно правоотношение и обема на Стоките и/или услугите.

Чл.3 (1) Наличието на валидна Поръчка се основава на изпратена преди това Оферта от страна на дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП до Клиент.

(2) Дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП изготвя и изпраща Оферти както по изрично искане на Клиенти, така и по свое усмотрение в рамките на своята маркетингова стратегия.

(3) Предложенията, съдържащи калкулации на примерни цени за неиндивидуализирани стоки и/или услуги няма да се считат за валидна Оферта дори и да съдържат част или всички от останалите реквизити на Офертата по смисъла на т. 1.10 от изброените в Общите условия термини.

(4) По смисъла на предходната алинея, за неиндивидуализирани стоки и/или услуги ще се счита такова посочване на стоките и/или услугите, което има само информативен характер относно цените на стоките и/или услугите, които дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП могат да предложат на своите Клиенти

Чл.4 (1) Валидността на Поръчката се определя от:

1. Наличието на първоначално отправена Оферта, която отговаря на всички необходими условия съгласно т. 1.10 от изброените в Общите условия термини;

2. Наличието на валидно волеизявление в Офертата, чийто автор следва да е лице с представителна власт;

3. Поръчката следва да е потвърдена от лице, имащо право да представлява Клиента по силата на закона или с оглед наличието на валидно упълномощаване;

4. Офертата и Поръчката следва да бъдат оформени в отделни писмени документи. Съобщения изпратени в свободен текст чрез имейл или чрез други текстови комуникационни канали няма да се считат за валидни, ако в съответното електронно съобщение не е прикачен файл в широко достъпен формат, който да съдържа сканирано копие на писмен документ обективиращ съответно Оферта или Поръчка отговарящи на изискванията съгласно настоящата алинея и условията на т. 1.9 и т. 1.10 от изброените в Общите условия термини.

5. Кореспонденцията по повод отправянето на Оферта и Поръчка следва да се осъществява в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия.

 

(2) Поръчката следва да бъде приета безусловно от Клиента, като в случай, че последният направи приемане на Оферта, чрез което създава или се опитва да наложи нови условия във връзка с предложените му стоки и/или услуги, Поръчката ще се счита за невалидна и ще има силата на насрещна Оферта от Клиента към съответното дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП.

(3) При наличието на насрещна Оферта, дружествата в състава на ЦЕРБ ЕАД могат да я приемат, отхвърлят или да направят нова Оферта.

(4) В случай, че съответното дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП приеме насрещна оферта, налице ще бъде Поръчка, за чиято валидност следва по аналогия да се приложат изискванията по ал. 1.

Чл.5 (1) . Клиентът е длъжен да изготви и предостави на съответното дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП Спецификациите на стоките и/или услугите, които желае да му бъдат предоставени в съответствие с търсения от клиента краен резултат. В случай, че клиентът не направи такава Спецификация, съответното дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП не носи отговорност във връзка с крайния резултат.

(2) В случай, че в рамките на исканите от Клиента услуги е включено изготвянето на Спецификации, те подлежат на изрично писмено одобрение от страна на Клиента, след което одобрение Клиентът носи пълната отговорност за съответствието им във връзка с търсения от него резултат по повод предоставянето на стоки и/или услуги от дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП.

(3) В случаите по чл. 5 ал.2, КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави всички технически, функционални и други характеристики на търсения от КЛИЕНТЪТ него краен резултат на услугата/стоката.

(4) В случай, че след предоставяне на стоките и/или услугите КЛИЕНТЪТ счете, че търсеният от него резултат не е постигнат и това е в следствие на нередовност/и в Спецификациите, дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП не носят отговорност, при условие, че предоставените от тях стоки и/или услуги съответстват пълно на предоставените от КЛИЕНТА Спецификции.

Чл.6 (1) Количествата/обема на стоките и/или услугите, които дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП предоставят на Клиента се определят в Поръчката, съответно в Договора.

(2) В случай, че има разминаване между посоченото в Поръчката и посоченото в Договора, предимство ще имат количествата/обемите споменати в Договора

(3)Промени в количествата/обемите по искания на Клиента могат да се осъществяват само с изрично писмено съгласие на съответното дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП.

(4) В случай, че в рамките на изпълнението на дадена Поръчка, съответно Договор, възникне необходимост дружества в състава на ЦЕРБ ГРУП да увеличат количествата/обема на предоставяните от тях стоки и/или услуги, те следва писмено да уведомят за това Клиента, като обосноват необходимостта с оглед конкретния случай и да дадат подходящ срок на Клиента за приемане или отхвърляне на увеличаването на количествата/обема на стоките и/или услугите.

(5)Уведомлението по предходната алинея следва да е писмено и освен обосновката за увеличаване на обемите/количествата следва да включва и конкретна информация относно:

1. Размера на увеличението;

2. Паричната или валутната стойност на това увеличение;

3. Начинът, по който това увеличение може или ще повлияе на сроковете за изпълнение;

4. Евентуалните последици от не приемането на предложеното увеличение на количеството/обема.

(6) В случай, че Клиента приеме увеличените количества/обеми, това следва да стане писмено, като писмената кореспонденция, изразяваща се в уведомлението от страна на дружества в състава на ЦЕРБ ГРУП и приемането от страна на Клиента на увеличените количества/обеми на стоките и/или услугите, следва да се приложи и да се счита за неделима част от Поръчката, съответно Договора.

(7) Ако Клиентът не приеме увеличението на количествата/обемите, дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП имат правото непосредствено след получаването на отказа на Клиента да прекратят Поръчката, съответно Договора, чрез едностранно писмено волеизявление, като в този случай Клиентът дължи възнаграждение за изпълненото от съответното дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП до момента на прекратяването, както и обезщетение за разходите, ако такива са необходими и са реализирани, с оглед на:

1. Запазване на текущата работа по изпълнението на Поръчката/Договора с цел съхраняване на постигнатите до момента на прекратяването резултати

2. Обезопасяване на мястото на изпълнението, така че да не създава опасност за живота и здравето на околните;

3. Обезпечаване на всякакви рискове за настъпване на материални щети по имуществото на Клиента и/или на трети лица, намиращо се в непосредствена близост до мястото на изпълнението;

(8) Обезщетение по предходната алинея се дължи само доколкото едно или повече от описаните обстоятелства са налице.

Гаранции

Чл.7 (1) Дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП поемат отговорност за евентуални дефекти и предоставят гаранция за предоставените стоки и/или услуги най-малко 12 (дванадесет) месеца от датата на протокола по чл.9.

(2) По-дълъг гаранционен срок може да бъде договорен изрично и доколкото бъде предвиден в отправена оферта или в подписан между страните Договор.

Чл.8 (1) Отговорността на дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП се ограничава само и единствено до дефекти, които са се проявили във връзка с доставени от тях стоки и/или предоставени услуги. Дружествата не носят отговорност за проявилите се дефекти, които са в следствие на неправилна употреба от страна на Клиента.

(2) Дружествата в състава на ЦЕБР ГРУП не носят отговорност за дефекти, които са се проявили или които са предявени след изтичане на гаранционния срок.

(3)В случай, че услугите се изразяват в извършването на ремонтни, рехабилитационни, строително-монтажни, укрепителни или други подобни дейности, които се извършват по дадено съоръжение, сграда или друг обособен обект, гаранционната отговорност обхваща само и единствено дефекти, които са се проявили в частта, която е била предмет на дейността. Дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП не носят отговорност за дефекти, които са се проявили в част от обекта, която не е била предмет на самата услуга.

Чл.9 (1) Гаранционният срок започва да тече от датата на която стоката и/или услугата е предоставена и Клиентът е приел изпълнението, отразено документално с приемо-предавателен протокол

(2) Във връзка с удостоверяване на момента, от който гаранцията започва да тече, дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП и Клиента, в съответствие с настоящите Общи условия и условията по Поръчката/Договора изготвят писмен документ (протокол), в който се отразяват фактическите данни по предаването и приемането на договорената стока и/или извършената услуга.

Чл.10 Когато е бил отстранен дефект в част от стоката и/или услугата или съответно стоката е заменена, дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП носят отговорност за дефекти в ремонтираната или заменената част, при същите срокове и условия, както тези, приложими спрямо първоначално предоставената стока и/или услуга, в рамките на първоначалния гаранционен период, удължен само с период, равен на периода, през който стоката и/или резултатът от услугата не е бил в експлоатация в резултат от дефекта.

Чл.11 (1) Клиентът следва в срок от 3 /три/ календарни дни от проявата на дефект да уведоми писмено съответното дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП за всеки проявил се дефект . Такова уведомление в никакъв случай не трябва да се дава след изтичането на гаранционния период, съответно удължения такъв при условията на чл. 10.

(2) Уведомлението следва да съдържа подробно описание на дефекта. Ако Клиентът не уведоми съответното дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП в писмен вид за дефект в рамките на гаранционния срок, спазвайки изискването за подаване на уведомлениетов посочения в ал. 1 от настоящия член срок , той губи правото да претендира отстраняване на дефекта.

(3) Когато дефектът е такъв, че може да нанесе щети, Клиентът следва незабавно да уведоми съответното дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП в писмен вид.

(4) Клиентът носи отговорност за щети вследствие пропуска му да изпрати такова уведомление на съответното дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП.

Чл.12 (1) При получаването на уведомления по чл. 11, дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП следва да отстранят дефекта само и единствено, ако същият е настъпил поради некачествено изпълнение на услуга или доставка на стока, като в такъв случай дефектът се отстранява без неоснователна забава за сметка на съответното дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП. Ремонтът се извършва на място, което страните определят за най-удачно и подходящо с оглед крайната цел.

(2) Ако Клиентът е дал уведомлението, посочено в чл. 11 и не бъде установен дефект, за който съответното дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП носи отговорност, то има право на обезщетение за разходите, понесени от него в резултат от предприетите действия във връзка с уведомлението.

(3) Заменените дефектни части остават собственост на дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП, ако не е уговорено друго

Чл.13 Когато дефектът, който е по изключителна вина на дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП не е отстранен успешно Клиентът:

1. Има право на намаление на покупната цена, съответно на цената, срещу която е предоставена услугата, пропорционално на намалената стойност на стоката или намалената стойността на обема на услуга която е извършена, при условие, че при никакви обстоятелства такова намаление няма да превишава 15 (петнадесет ) процента от първоначалната цена, или

2. когато дефектът е толкова значителен, че предоставената стока и/или услуга не са годни да служат по предназначение, Клиентът може да прекрати договора с писмено уведомление до съответното дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП. В такъв случай Клиентът има право на обезщетение за щетите, която е понесъл максимум до 15 процента от покупната цена.

Чл.14 (1) Дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП не носят отговорност за дефекти, породени от материали, предоставени от Клиента.

(2) Дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП носят отговорност само за дефекти, предвидени в договора и/или гаранционните условия, които се проявяват в предписаните експлоатационни условия и при правилно използване на стоката и/или резултатът от услугата. Тази отговорност не покрива дефекти, причинени от неспазване инструкциите за експлоатация, неправилна поддръжка, неправилен монтаж, или неправилен ремонт от Клиента, или от промени, извършени без писмено съгласие. Отговорността не покрива и нормалното изхабяване или износване

(3) Дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП не носят отговорност за никаква загуба, която дефектът може да причини, включително загуба на продукция, пропуснати ползи, загуба от престой и други косвени или последващи щети. Това ограничение на отговорността не се прилага, ако дружеството е действало умишлено или с груба небрежност

Чл.15 Дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП не носят отговорност за никакви щети на имущество, причинени от предоставени от тях продукти и/или извършени услуги след момента на изпълнение, които се намират във владение на Клиента и/или се експлоатират от него.

Прекратяване

Чл.16 (1) Поръчката, съответно Договора се считат за прекратени при изпълнението на всички насрещни задължения на дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП и Клиента във връзка с предоставянето на стока и/или услуга.

(2) В случай, че конкретна Поръчка или Договор са сключени за определен срок прекратяването ще настъпи с изтичането на срока, доколкото в съответната Поръчка или Договор не е предвидено друго.

Чл.17 (1) Прекратяването може да настъпи и по инициатива на някоя от страните чрез отправяне на едностранно писмено волеизявление, в което следва да бъдат посочени мотивите и основанието за прекратяването. Писменото волеизявление следва да е с едномесечно предизвестие, доколкото в съответната Поръчка/Договор не е предвиден различен период.

(2) В случай на едностранно прекратяване от страна на дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП, поради причини намиращи се у Клиента, последния дължи възнаграждение за изпълненото до момента на настъпване на прекратяването, ведно с обезщетение за всички разходи поети във връзка с предсрочното прекратяване. Обезщетението не може да бъде по-малко от 10 (десет) процента от първоначалната стойност на Поръчката/Договора. Максималния размер на обезщетението може да достигне до пълния размер на първоначалната стойност на Поръчката/Договора плюс 10 (десет) процента в случаите, в които съотвентото дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП е изпълнило изцяло Поръчката/Договора, но Клиентът без основание не е приел изпълнението.

(3) Правото на обезщетение по предходната алинея не засяга правото на обезщетение на дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП по чл. 6, ал. 7 от Общите условия.

(4) Правото на обезщетения по настоящите Общи условия и/или по конкретен договор или поръчка не лишават дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП от правото да претендирт законовите обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи, които надвишават договорните обезщетения.

Непреодолима сила

Чл.18 “Непреодолима сила” означава всяко непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, включително, но не само: природни бедствия, стачки, локаут, въстание, война, реквизиция, конфискация, ембарго или всякакви други актове на държавни органи.

Чл.19 Ако дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП или Клиента са възпрепятствани и са в невъзможност или забава в изпълнението на което и да е от задълженията си по Общите условия или Поръчката/Договора в резултат от Непреодолима сила, то страната, която е изпаднала в описаното състояние следва своевременно да уведоми другата страна в какво се състои Непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на задълженията й, както и да предостави доказателства на това.

Чл.20 Докато трае Непреодолимата сила изпълнението на задълженията и свързаните насрещни права се спира. Непреодолимата сила, не се прилага по отношение на задължения за плащания. Ако Непреодолима сила възпрепятства Клиента да изпълни своите задължения, той следва да компенсира съответното дружество в състава на ЦЕРБ ГРУП за разходите, направени за запазването и защитата на стоката и/или услугата.

Чл.21 Независимо от другите възможности съгласно тези Общи условия, всяка от страните има право да прекрати договора с писмено уведомление до другата страна, ако Непреодолимата сила трае за еднократен период повече от 60 (шестдесет) дни или съвкупен период повече от 120 (сто и двадесет) дни.

Допълнителни разпоредби

Чл.22 Дружествата в състава на ЦЕРБ ГРУП имат право по всяко време да внасят изменения в настоящите Общи условия, които изменения ще се прилагат само занапред във времето от момента на тяхното приемане и при условие, че съответния Клиент е уведомен за промяната.

Чл.23 Всяко бъдещо изменение на настоящите Общи условия ще бъде приложимо към конкретен договор след датата на публикуване на измененията на сайта на ЦЕРБ ГРУП, като публикуването им ще се счита за валиден начин на уведомяване на Клиентите.

Чл.24 Съобщенията между страните ще се считат за валидни при условие, че са отправено в писмена форма, съобщение по факс или електронна поща, доколкото в настоящите Общи условия или в Договор не са предвидени допълнителни или различни условия.

Чл.25 Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от тези Общи условия, конкретна Поръчка или Договор между страните или отнасящи се до някое от изброените, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия, Поръчка или Договор, или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от съдилищата предвидени в Гражданския процесуален кодекс.

Чл.26 За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Изтегляне на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЦЕРБ ЕАД.