ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ

Електроизграждане

ЦЕРБ Електроизграждане е част от групата на ЦЕРБ, създадена с мисията да допълни предлаганите услуги с електроизграждане на мрежи и уредби ниско и средно напрежение. Разполага с отличен проектантски колектив с дългогодишен опит и пълна проектантска правоспособност. Монтажната дейност се изпълнява от високо квалифицирани електро монтьори притежаващи четвърта и пета квалификационна група. Дейностите се извършват с качествени машини и инструменти и в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.
Основни дейности
 • Проучване, проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нови енергийни обекти ;
 • Ремонт, рехабилитация и поддръжка на съществуващи енергийни обекти ;
 • Проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на вътрешни инсталации ;
 • Абонаментно обслужване ;
 • Консултантска дейност ;
 • Електроизграждане – външно ел. захранване за средно и ниско напрежение, доставка и монтаж на КТП, преустройство на съществуващи ТП и разпределителни уредби, изграждане на нови вградени трансформаторни постове, доставка и монтаж на електромерни, разпределителни и
  други ел. табла ;
 • Пред проектно проучване на възможностите за присъединяване към разпределителната мрежа ;
 • Изготвяне на проекти в идейна и работна фаза ;
 • Съгласуване с всички инстанции до разрешение за строеж ;
 • Изграждане и въвеждане в експлоатация.
Предлагани услуги
 • Проучване ;
 • Проектиране ;
 • Съгласуване ;
 • Строителен надзор ;
 • Изграждане ;
 • Въвеждане в експлоатация ;
 • Поддръжка и профилактика на трафопостове и разпределителни уредби ;
 • Консултантски услуги ;
 • Проектиране, изграждане и поддръжка на вътрешни ел. инсталации ;
 • Доставка и монтаж на всички видове електрически табла ;
 • Системи за компенсиране на реактивната енергия.

ЦЕРБ ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ