Център за контрол на метали

ЦЕРБ -център за контрол на метала“ ЕООД е акредитиран Орган за контрол от вид „С“ по БДС EN ISO/IEC 17020:2012.
Сертифициран е по БДС EN ISO 17020:2012.
Обхват на изпитванията
 • Турбини – валове, лопатки, диафрагми, корпуси, клапани, болтове, шпилки ;
 • Генератори – ротори, бандажни възли ;
 • Съдове под налягане ;
 • Метали и сплави – прокат, тръби и тръбни изделия, изковки и отливки ;
 • Подемно-транспортни съоражения – носещи конструкции на кранове, заварени съединения, куки, дръжки на леярски кофи ;
 • Заварени съединения и пружини.
Методи на изпитване
Безразрушителни методи : 
 • Радиографичен контрол ;
 • Ултразвуков контрол ;
 • Магнито – прахов контрол ;
 • Пенетранен контрол ;
 • Визуален контрол с Ендоскоп или Бороскоп на труднодостъпни места ;
 • Изпитване на плътност ;
 • Измерване на твърдост ;
 • Измерване на дебелина на стена ;
 • Измерване дебелина на покритие ;
 • Химически анализ ;
 • Термовизионно обследване на метали и неметали.
Разрушителни и изчислителни методи :
 • Микроструктурен анализ ;
 • Макроструктурен анализ ;
 • Механични изпитвания на опън и огъване ;
 • Високотемпературни изпитвания на пълзене и продължителна якост ;
 • Определяне на остатъчен ресурс на съоражения по изчислителен метод.
Методики, собствена разработка :
 • Процедури за работа за всички видове безразрушителен и разрушителен контрол ;
 • Методика за изследване на валовете на турбинни ротори от страна на основния канал, където се включват визуален оглед с ендоскоп, ултразвуков контрол и измерване на остатъчната деформация (крип) на валове, паропроводи и др.
 • Методика за безразрушителен контрол на бандажните пръстени на ротори на турбогенератори с водородно охлаждане ;
 • Изпитвания на турбинни лопатки с ултразвук и чрез методите на вихрово-токовата дефектоскопия ;
 • Методика за извършване на входящ контрол на новодоставени стоманени безшевни тръби за котелно оборудване в ТЕЦ.
Подвижна лаборатория за анализ на метали

Центърът за контрол на метали при ЦЕРБ разполага с преносим апарат за определяне химичен състав на метали по оптико-емисионен метод – BelecCompactPort от BELEC, Германия. Апаратът се отличава с прецизна климатизирана камера с отделни фотоумножители (ФЕУ) за всеки елемент,което гарантира изключително висока точност и повторяемост на резултатите от измерванията не само при стационарните, а и при портативните апарати. Поради използването на традиционни ФЕУ, а не CCD детектори, разделителната способност на апарата за елементите от UV спектъра (C, P, S, Ni, Cu и др.) e значително по-висока, с което и прецизността на определянето им е гарантирана.

ЦЕРБ ЦКМ