ЦЕРБ ВВЛ – Определяне на тангенса от ъгъла на диелектричните загуби (tgδ)