ЦЕРБ ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Химическа лаборатория за анализ на трансформаторни масла

Химическата лаборатория на Централна енергоремонтна база ЕАД (ЦЕРБ) e създадена да задоволява потребностите на предприятието, свързани с входящ и изходящ анализ на трансформаторни масла по време на ремонтната дейност на предприятието. Лабораторията е сертифицирана по БДС EN ISO/IEC 17025:2018.
Мисия

Мисията на лабораторията е да предлага всеобхватни анализи, свързани с превантивна
поддръжка на трансформатори на индустриални клиенти, електроцентрали, обекти от
националната електроразпределителна мрежа и благодарение на резултати от анализите и коментари от квалифицирания си персонал да предоставя ценна информация за състоянието на трансформаторите. По този начин се пестят средства по поддръжка, поради амортизация на съоръженията, повишава се безопасността, а също се предотвратяват и неочаквани спирания на работата. Рутинните анализи са задължителни за този тип съоръжения обикновено също се изискват от застрахователите, което намалява разходите по застраховката. На тяхна база могат да се правят правилни решения по поддръжка.

Предлагани услуги

Анализът на трансформаторни масла е един от най-ефективните методи за контрол на състоянието на трансформаторите, ранна диагностика и превенция.

Лабораторията е акредитирана с обхват на акредитация – вземане на проби и изпитване на трансформаторни масла по следните показатели:

 • Физикохимични тестове (външен вид, цвят, междуфазно напрежение, плътност, съдържание на вода, пробивно напрежение (BDV), киселинно число, пламна точка, анилинова точка и други възможни тестове), които се използват за диагностициране на състоянието на маслото ;
 • Анализ на разтворен газ (водород, кислород, азот, въглероден окис, въглероден диоксид, метан, етан, етилен, ацетилен, пропен, пропан, пропин), чрез които можем да диагностицираме всички експлоатационни неизправности в трансформатора ;
 • Фуранови съединения (с основен тест 2-Fal и следните възможни тестове Fol, 5-HMF, 2-ACF, 5-MEF), за да се проучи състоянието на изолационната хартия на намотката ;
 • PCB (полихлорирани бифенили) и PAHs (полициклични ароматни въглеводороди) за оценка на токсичността на маслото ;
 • Корозивна сяра, съгласно стандарт ASTM D1275-15, за наличие или липса на много опасни корозивни серни съединения в маслото, които могат да разядат медта в намотките ;
 • Дибензил дисулфид (DBDS) с цел идентифициране и количествено определяне на основния корозивен серен фактор ;
 • Пасиватори с цел откриване и количествено определяне на добавки, които маскират действието на корозивни серни съединения ;
 • Тежки метали (желязо, мед, цинк и др.), които могат да диагностицират нивото на износване на метални конструктивни елементи в трансформаторите ;
 • FTIR (Инфрачервена спектроскопия с преобразуване на Фурие), която е пръстов отпечатък на маслото, дава структурата на маслото и вторичните продукти ;
 • Антиоксидантни добавки (DBP – Дибутил фталат и DBPC – Бутилхидрокситолуен) с цел откриване и измерване на съдържанието на фенолните окислителни инхибитори и намаляването им.
Други услуги
 • FTIR (Инфрачервена спектроскопия с преобразуване на Фурие) изследване на различни видове материали и продукти ;
 • Анализ на Живак (Hg) на много ниска концентрация (ppb) върху всеки твърд или течен материал ;
 • Преброяване на частиците, за определяне на нивото на замърсяване по NAS 1638 или ISO4406 от леки горива от дестилат или хидравлични минерални масла ;
 • PCBs (полихлорирани бифенили), за да се определи нивото на токсичност на масла, горива, почви, води, повърхности или други проби от околната среда ;
 • Динамичен вискозитет (съгласно метода Брукфилд), при ниски температури, за трансмисионни масла ;
 • Отделяне на въздух (Време за отделяне на газови мехурчета-GBST), прилагано върху хидравлични минерални масла ;
 • Определяне на CFPP (Точка на запушване при студен филтър) за дизеловите горива за оценка на поведението на горивото в студени условия, както и множество други тестове на различни видове смазочни и течни или газообразни проби от горива, както и проби от вода и отпадни води.

ЦЕРБ ХЛ

 • гр. София, кв. Военна рампа, ул.Локомотив №1
 • +359 (2) 8105 431